In Het Groen: Een nieuwe naam voor Vekabo

Vekabo heeft op 21 juni 2021 haar nieuwe naam gelanceerd: In het Groen.

Vekabo, veertig jaar geleden voortgekomen uit een initiatief van een groepje Zeeuwse boeren met een kampeervoorziening, staat tegenwoordig voor veel meer dan een verblijf bij de boer. In het Groen is er voor iedereen die op zoek is naar een buitenvakantie in de natuur, op het platteland of bij de boer.

Je bent van harte welkom!


Op boekingen en verblijf op seizoensplaatsen op de camping zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Deze Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld in het bestuur van Vekabo Nederland
op 23 februari 2021 en zij treden in werking vanaf dezelfde datum.
Deze leveringsvoorwaarden seizoensplaatsen zijn exclusief van toepassing bij Vekabo leden, wanneer de Vekabo
ondernemer in zijn/haar overeenkomst met de recreant expliciet verwijst naar deze Vekabo | In het Groen
leveringsvoorwaarden d.d. 12 oktober 2021
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
b. seizoensplaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een
vakantieverblijf;
c. ondernemer: het bedrijf, de instelling of Stichting die de plaats ter beschikking stelt;
d. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
e. seizoen: periode van tenminste drie maanden en ten hoogste acht maanden in een kalenderjaar;
f. aansluitkosten: kosten voor de aansluiting van het vakantieverblijf op een reeds bestaand leidingennet;
g. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats
en in het vakantieverblijf;
h. klachtenprotocol: indien een groep een klacht heeft, die niet opgelost is in samenspraak met de
betreffende Vekabo | In het Groen ondernemer, dan kan de recreant een klacht melden bij Vekabo
Nederland (info@vekabo.nl). Vekabo Nederland zal conform haar klachtenprotocol deze klacht in
behandeling nemen. De eindverantwoordelijkheid voor de oplossing blijft liggen bij de Vekabo | In het
Groen ondernemer.
i. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum
van het verblijf.
Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de
recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het
recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te
plaatsen.
2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte
informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.
Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid
1. De recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste
vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen, alsmede aan eventuele
relevante wet- en regelgeving. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de
recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te
controleren of te laten controleren.
2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of
deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben
anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een
motorvoertuig.
Artikel 4: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste vakantieverblijf en de plaats in behoorlijke
staat van onderhoud te houden.
3. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het
terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te
poten, antennes c.q. satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen,

veranda’s te bouwen, tegelplateaus, aan- en bij bouwsels of andere voorzieningen van welke aard
dan ook bij, op, onder of om het vakantieverblijf aan te brengen.
4. Bouwsels mogen pas geplaatst c.q. gewijzigd worden na schriftelijke toestemming van de
ondernemer en dienen aan gemeentelijke eisen te voldoen.
Artikel 5: Prijs en prijswijziging
1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool en andere
bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend
gemaakt.
2. De ondernemer zal voor het aangaan van de overeenkomst eventueel verschuldigde eenmalige
kosten van een aansluiting op het terreinleidingennet (gas, elektriciteit, water, riool, etc.) schriftelijk
bekendmaken.
3. Aansluitkosten worden bij de beëindiging van deze overeenkomst niet gerestitueerd.
4. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra
kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede
de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.
Artikel 6: Prijswijziging bij overeenkomsten, die voor langer dan één seizoen worden aangegaan
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 4 heeft de ondernemer het recht ten hoogste één keer per
jaar een wijziging aan te brengen in het overeengekomen tarief. Het gewijzigde tarief wordt tenminste
één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk ter kennis van de recreant gebracht.
2. Bij een prijswijziging anders dan op grond van artikel 5 lid 4 kan de recreant de overeenkomst binnen
30 dagen na bekendmaking opzeggen. Deze opzegging gaat in op de datum waarop het nieuwe tarief
gaatgelden.
Artikel 7: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met
inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of
niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang
op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of
persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging
ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de
opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de
ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn
terrein teontzeggen.
Artikel 8: Annulering
1. De contractant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren
2. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde
schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een
prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering
van de prijswijzigingen genoemd in artikel 5. De schadeloosstelling bedraagt:
• bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen
prijs;
• bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de
overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen
prijs;
• bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs;
3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de
administratiekosten, indien de seizoensplaats door een derde op voordracht van de recreant en met
schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een
gedeelte daarvan. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een
minimum van € 50,00 en een maximum van € 75,00.

Artikel 9: Gedragsregels
1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffend ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste
kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels bij het aangaan
van de overeenkomst.
3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze
voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.
Artikel 10: Gebruik door derden
Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan de seizoensplaats onder welke benaming dan ook
aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruikgeving plaatsvindt, worden te voren
bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het
gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het
doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten
bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.
3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat
redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van €
500.000,00.
Artikel 12: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
Artikel 13: Tussentijdse beëindiging door de recreant
Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode
(excl. de kosten voor gebruik van gas, elektriciteit, water en riool) verschuldigd.
Artikel 14: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de
voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing
niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven
van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt
voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te
verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de
recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband
houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de
ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd,
dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen
Artikel 15: Ontruiming
1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein
verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
2. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.
3. Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd – na schriftelijke
sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn – op kosten van de recreant de plaats te
ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt
met het verwijderen van het vakantieverblijf tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de
ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
Artikel 16: Incassokosten
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag
niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende
deel in rekening worden gebracht.
Artikel 17: Ontbinding
1. Indien de gehuurde seizoensplaats schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt
kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien
het tenietgaan van de accommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de accommodatie aan de
ondernemer is toe te rekenen kan de contractant schadevergoeding eisen.
Artikel 18: Wijzigingen
Wijzigingen in de Vekabo | In het Groen leveringsvoorwaarden kunnen uitsluitend plaats vinden door het bestuur
van Vekabo Nederland. Dit Iaat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken
kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze Vekabo | In het Groen voorwaarden wordt
afgeweken.

Uden, 12 oktober 2021
Vekabo Nederland
KvK nr. 27176705